A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phân công trực phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vvirut Corona (đợt 2)

HÒNG GD & ĐT KHOÁI CHÂU                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VĨ                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 13/QĐ-THAV                                                                                                                           An Vĩ, ngày 08 tháng 02 năm 2020

 

­­

 

                                                                                                               QUYẾT ĐỊNH

v/v phân công CB, GV, NV trực phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp  do chủng virut mới Corona 

                                                                        

                                                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN VĨ

 

 Căn cứ Điều 18 và khoản 5 điều 20,  Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Văn bản hợp nhất  số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 210/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cho phép học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra,  

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thành lập các tổ trực phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Corona gây ra của trường Tiểu học An Vĩ gồm 31 đồng chí CB, GV, NV ( có danh sách kèm theo).

 

Điều II: Các tổ trực có nhiệm vụ theo dõi tình hình sức khỏe của CB, GV, NV; đảm bảo ANTT và tài sản nhà trường trong phạm vi thời gian được phân công tại Danh sách kèm theo Quyết định này; có trách nhiệm kịp thời xử lý và báo cáo với Lãnh đạo nhà trường, trạm y tế  địa phương khi có bất thường xảy ra về  tình trạng sức khỏe của CB, GV, NV và học sinh; về ANTT và tài sản nhà trường; ghi nhật kí trực tại sổ trực ban của nhà trường.

Điều III: Các ông (bà) có tên tại điều 1, căn cứ quyết định thi hành. Các tổ trực tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3

- Lưu: VT                                                                 (Đã kí)

 

 

                      Vũ Thị Phượng


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan